Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom, tidigare känd som manodepressiv sjukdom, är en sjukdom som orsakar växelvisa perioder av depression och onormalt förhöjt stämningsläge.


Det förhöjda stämningsläget är framträdande och kallas ofta för mani, eller hypomani om stämningsläget är mindre förhöjt och psykosliknande inslag saknas. En patient med obehandlad bipolär sjukdom pendlar med jämna mellanrum mellan dessa två olika lägen, och man brukar säga att de går i skov. Mellan dessa perioder har man vanligen också perioder där man har en normal sinnesstämning.Symptom vid bipolär sjukdom

Symptomen vid bipolär sjukdom är som tidigare beskrivet kraftiga humörsvängningar och förändrade sinnesstämningar som kommer och går i skov. Växelvisa perioder av mani och depression är utmärkande för denna sjukdom. Symptom vid den maniska perioden är stark upprymdhet, överdriven energi, hög aktivitet och minskat sömnbehov. Symptomen vid den depressiva perioden är känslor av ångest, värdelöshet, skuld och att livet känns meningslöst. Vanligen ser man de första symptomen på bipolär sjukdom i tonåren. Det finns också en mindre allvarlig typ av bipolär sjukdom, bipolär typ 2. Med denna sjukdom upplever man mindre allvarliga maniska besvär och saknar ofta psykotiska inslag i sin sjukdomsbild. Man upplever dock precis som vid bipolär sjukdom depressiva perioder. 


 Vid bipolär sjukdom upplever man ofta ett antal av följande symptom: 
  • Växlande perioder av maniska tillstånd och depression
  • Perioder med extremt högt självförtroende och hög produktivitet
  • Kraftigt depressiva perioder
  • Minskat/ökat sömnbehov i olika perioder
  • Koncentrationssvårigheter
  • Sömnbesvär
  • Ökad/minskad aptit
  • Förändrad verklighetsuppfattning


Bipolär sjukdom orsaker

Orsakerna till bipolär sjukdom är inte helt klarlagda, men det verkar finnas en stark genetisk riskfaktor för att utveckla sjukdomen. Ärftlighet verkar vara en påtaglig riskfaktor, då det finns en kraftigt förhöjd risk att drabbas av bipolär sjukdom om man har släktingar som har det. Miljömässiga riskfaktorer kan exempelvis vara trauma eller långvarig stress. 


Bipolär sjukdom behandlas vanligen med mediciner, såsom humörstabiliserare och antipsykotika, samt med psykoterapi. Litium är en vanlig medicin för att behandla bipolär sjukdom. Bipolär sjukdom drabbar ungefär 1-3% av befolkningen i något skede i livet.
Vid bipolär sjukdom finns ofta samsjuklighet med annan psykisk ohälsa, exempelvis tvångssyndrom, missbruk, ätstörningar, social fobi och hyperaktivitet.


Behandling av bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom behandlas oftast med läkemedel. Det kan också vara verksamt med psykologiska behandlingsinsatser, exempelvis psykoterapi. Vid bipolär sjukdom kan psykoterapeutiska insatser exempelvis handla om att lära sig att acceptera och leva med sjukdomen, och förebyggande insatser för att själv bli bättre på att känna igen när man exempelvis är på väg in i ett maniskt skov och att då söka hjälp. Det kan också vara värdefullt med psykoedukation, att man lär sig mer om sjukdomen och hur den påverkar ens liv. 


Psykoterapi vid bipolär sjukdom kan också handla om att lära sig att bättre hantera de depressiva perioderna. Behandlingen här kan vara ganska lik den som brukar ges för egentlig depression, och kan bestå exempelvis av att lära sig att tänka på nya sätt eller hantera tankar och känslor mer funktionellt. Många personer med bipolär sjukdom kan med rätt behandling leva helt normala och välfungerande liv. Här nedan kan du se våra legitimerade terapeuter som arbetar med psykoterapi:


Diagnosticering av bipolär sjukdom

Vid diagnostisering av bipolär sjukdom får man oftast träffa en psykiater, som med hjälp av intervjuer, tester och formulär gör en helhetsbedömning. Test för bipolär sjukdom kan exempelvis innefatta Hypomania checklist, en skattningsskala för att bedöma maniska inslag.


Det finns flera andra psykiska syndrom och sjukdomar med symtom som liknar dem som ses vid bipolär sjukdom. Dessa inkluderar schizofreni, svår depression, ADHD och emotionellt instabilt personlighetssyndrom (även kallat borderline). Det är därför viktigt att tänka på differentialdiagnostik och göra en noggrann bedömning av den kliniska bilden.


Maniska skov

Under ett maniskt skov känner man sig onormalt energisk och upprymd. Sömnbehovet minskar och känslorna man upplever är ofta väldigt intensiva, oavsett vilka känslor det rör sig om. Självförtroendet ökar och man kan känna att ingenting är omöjligt. Under en manisk period kan man också känna att man tänker onormalt snabbt, att man är kvick, att man talar väldigt snabbt, att man har många tankar samtidigt och att man är väldigt effektiv.
Under en manisk period är det lätt hänt att man fattar impulsiva beslut som man kanske inte hade gjort om man varit i en mindre förhöjd sinnesstämning. En obehandlad manisk period kan vara ungefär 3-6 månader och övergår ibland i psykos.


Bipolär depression

Namnet “Bipolär” betyder just att man pendlar mellan två poler, mani och depressivitet. När den depressiva perioden inträder känner man sig ofta extremt nedstämd, och allt i livet upplevs som grått, precis som för andra människor som har en depression. Symtom på den depressiva fasen av bipolär störning inkluderar ihållande känslor av sorg, irritabilitet eller ilska, förlust av intresse för tidigare njutbara aktiviteter, starka känslor av skuld och hopplöshet, sömnproblem och nedsatt eller ökad aptit. Den depressiva fasen kan hålla i sig i veckor eller ännu längre.


Psykoser i samband med bipolär sjukdom

Ett vanligt inslag vid obehandlad bipolär sjukdom är också att man upplever psykotiska episoder. Under en psykos är ens sinnestillstånd är annorlunda mot normalt. Verklighetsuppfattning och intryck blir förvrängda. Man kan exempelvis känna sig jagad och att andra människor inte förstår en eller att man inte förstår dom. Man kan också känna att man speciella krafter och förmågor, och att man till exempel är utsänd för att rädda världen.