KBT - Kognitiv beteendeterapi

KBT står för Kognitiv beteendeterapi, och är en terapiform som kombinerar kognitiv psykoterapi med beteendeterapi. Numera har begreppet breddats och innefattar även tekniker som exempelvis medveten avslappning.

Centralt för KBT som behandlingsform är att den fokuserar på en individs tankar, känslor och reaktionsmönster. I behandlingen utgår terapeuten ofta från en beteendeanalys, där man undersöker beteendemönster som klienten upplever som problematiska och analyserar dessa ur ett inlärningsperspektiv. Behandlare och klient kollar tillsammans på vad som utlöser beteendemönstret, vilka konsekvenser det får, och vad beteendet har för funktion för klienten.

Utifrån resultatet på analysen arbetar man sedan med att förändra beteendet i klientens önskade riktning. Detta kan till exempel handla om att vara mindre självkritisk, att oroa sig mindre eller att leva sitt liv mer enligt sina värderingar. KBT är idag en av de populäraste terapiformerna.
Exponeringsterapi

En annan sak som är central för KBT är exponeringsövningar. Detta innebär att utsätta sig för situationer som man upplever är obehagliga. Det kan exempelvis vara att prata inför en grupp vid social fobi, att utsätta sig för höga höjder vid höjdrädsla, eller att låta bli att kontrollera att spisen är avstängd när man ska lämna hemmet om det handlar om tvångssyndrom. Att under kontrollerade former exponera sig för situationer man upplever som obehagliga är ett sätt att lära sig att se situationen ur ett annat perspektiv, och skapa en ny inlärning. Exponeringsterapi används vid många olika typer av problematik, och har väldigt gott vetenskapligt stöd framförallt gällande specifika fobier, såsom social fobi, ormfobi, höjdrädsla, flygfobi och hundfobi.

KBT hemläxor

Under en KBT-behandling är det vanligt att klienten får med sig hemläxor. Detta kan vara exempelvis att klienten under nästa vecka ska undersöka sina tankar och reflektera kring dessa, att man ska skriva känslodagbok, göra en kartläggning av vilka situationer som man får ångest i och så vidare. Syftet med hemläxor inom KBT är dels att träna färdigheter utanför “terapirummet” och att öka klientens reflektion kring sina tankar och beteenden, att lära sig att värdera dom objektivt, och att förhoppningsvis hitta nya sätt att tänka på som är mer funktionella. Under nästa terapisession brukar man följa upp hemläxan och prata om vilka tankar och reaktioner som väcktes i dessa situationer.

Psykoedukation KBT

Psykoedukation är ett annat vanligt inslag i en KBT-behandling. Med psykoedukation menas att terapeuten berättar om hur psyket fungerar och försöker ge klienten en ökad förståelse för exempelvis vad som händer när vi blir stressade, varför vi har fobier, eller hur en ångestkurva fungerar. Syftet med psykoedukation är att öka klientens förståelse för sitt eget mående och varför man reagerar som man gör, och att normalisera beteenden och tankar. Psykoedukation kan också bestå av konkreta tips på hur man exempelvis kan strukturera sin vardag om man har svårt med planering, eller hur man kan upprätthålla hälsosamma rutiner.

Längd KBT-behandling

Längden på en kognitiv beteendeterapi varierar beroende på hur omfattande och allvarlig problematiken är. I vissa fall kan det handla om att man träffar en terapeut endast ett par sessioner, men ofta träffas terapeut och klient någonstans mellan 10–20 tillfällen. I normalfallet har man sessioner tillsammans en gång i veckan. Det finns numera även kortidssterapier som kan vara så korta som ett tillfälle (där sessionen dock är längre, upp till tre timmar). Dessa korttidsterapier används framförallt i relation till specifika fobier. I KBT är terapeuten aktiv, och undervisar både om hur människor fungerar, och på vilket sätt behandlingsmetoderna är verksamma. Det är också vanligt att terapeuten tillsammans med klienten sätter upp hemläxor som klienten genomför mellan sessionerna.

Pris KBT-behandling

KBT har det senaste årtiondet blivit en väldigt populär terapiform, vilket har lett till att många psykologer och psykoterapeuter utbildat sig inom KBT. Priset för en KBT-behandling är i snitt något högre än för exempelvis en psykodynamisk behandling.


Letar du efter en terapeut som arbetar med KBT?
Visa KBT-terapeuter