Hypomani - symptom och behandling

Hypomani är ett tillstånd av förhöjd sinnesstämning, där man känner sig energisk och upprymd.


Ordet hypomani kan verka förvirrande då prefixet “hypo” kan tolkas som ett ännu mer maniskt tillstånd än mani. Förhållandet är dock tvärtom, hypo kommer från grekiskan och betyder “under” och syftar på att tillståndet är mindre maniskt än tillståndet mani. Definitionen på hypomani är att tillståndet delar vissa drag med mani, men utan att vara så tydligt belastande som mani innebär. Man kan till exempel ha väldigt mycket energi och vara mycket aktiv, men fortfarande kunna styra vad man lägger sin energi på.Symptom vid hypomani

Vid hypomani har man alltså en förhöjd sinnesstämning och ökad energi som vi tidigare beskrivit.

En person som befinner sig i ett hypomant tillstånd kan vara välfungerande och inte utmärka sig speciellt gentemot sin omgivning, något som sällan är fallet för en person som är inne i en manisk period. För att diagnosticeras med hypomani krävs det att en person under minst fyra dagar har ett ihållande förhöjt stämningsläge, alternativt ökad irritabilitet. Det krävs även dessutom att minst tre av följande symptom uppvisats under samma tidsperiod:

Symptom vid hypomani 
  • Uppblåst självkänsla
  • Minskat sömnbehov
  • Överdrivet social
  • Ökat risktagande
  • En känsla av ”snabba” tankar
  • Ökat engagemang i olika aktiviteter (exempelvis arbete, socialt umgänge, sexualitet)


Behandling vid hypomani

Hypomani kräver i vissa fall behandling med stämningsstabiliserare för att stabilisera humöret. För mindre allvarliga fall kan man ofta hantera tillståndet genom kunskap om sitt tillstånd och stabila rutiner. Se till att ägna sig åt fysisk aktivitet dagligen och försöka få minst 7 timmars sömn varje natt. Vidare vara vaksam på varningstecken som till exempel minskat sömnbehov. Den hypomana perioden går sedan vanligtvis över.
Det finns ett flertal test som används vid utredning av hypomani, exempelvis SCID eller MINI. Utredning vid misstanke om hypomani görs oftast av psykiater.
Skillnad mot mani

En manisk period innebär liknande symptom, men varaktigheten av den maniska fasen är längre och konsekvenserna blir normalt större. Ofta är också symtomen kraftigare och mer avvikande vid ett maniskt skov. Ofta slutar den maniska fasen vid mani med sjukhusvistelse och/eller psykos. Vid hypomani finns också ofta en självinsikt i att man är mer intensiv än vanligt, något som nästan alltid saknas vid mani och psykos.


Hypomani kan drabba individer som inte lider av bipolär sjukdom, men det är vanligt att tillståndet är en del av bipolär sjukdom. Det är ovanligt, men det finns individer som endast upplever det positiva med hypomani, och som efter en manisk fas återgår till normalt känsloläge. Vanligare är dock att tillståndet är en del av bipolär sjukdom typ 2.