Tvångssyndrom och tvångstankar - symptom och behandling

Tvångssyndrom är en psykiatrisk diagnos där både tvångshandlingar och tvångstankar ofta är centrala delar av symptombilden. Tvångssyndrom klassas som en ångeststörning och kallas också för OCD.


Alla människor ägnar sig till och från åt ritualer av olika slag. För de flesta så är ritualerna inget problem och påverkar inte vardagslivet. För andra går ritualerna över i beteenden som hindrar en i livet, exempelvis genom att ta upp mycket tid eller att man inte kan göra saker man vill.
Om man upplever att tvångstankar och tvångshandlingar tar upp en stor del av ens tid eller skapar mycket ångest hos en, kan det vara så att man lider av tvångssyndrom.Symptom vid tvångssyndrom

Symptomen vid tvångssyndrom är ofta tydliga, och det är vanligt att skuld och skam kretsar kring de beteenden man utför. För en utomstående kan beteendena verka märkliga och därför blir det ibland så att en person med tvångssyndrom inte riktigt tas på allvar av sin närhet. Det är dock viktigt att komma ihåg att beteendena inte alls är löjeväckan för personen som lider av syndromet, och att ångesten om man ändrar på sina beteenden ofta är mycket stark. Om man drabbas av tvångssyndrom upplever man ofta något eller flera av dessa symptom:

 • Stark önskan att utföra vissa förutbestämda ritualer
 • Återkommande tankar om jobbiga saker, exempelvis skada andra eller om tabubelagda ämnen
 • Ångest om man inte utför de bestämda ritualerna på ”rätt sätt”
 • Skuld och skam kring utförandet av sina ritualer.


Tvångssyndrom orsaker

Orsakerna till varför vissa får tvångssyndrom är inte helt klarlagda. Det finns teorier om att syndromet är en effekt av ett överaktivt ångestsystem, och att tvångsbeteenden och tvångshandlingar är ett sätt för att hantera denna ångest. Tvångssyndrom uppstår ofta tidigt, redan i barndomen, men eftersom att barn i allmänhet ofta uppvisar tvångstankar och tvångsbeteenden och att detta inte är något onormalt i den ålden så kan syndromet vara svårt att diagnosticera.

Enligt studier finns det, som för många andra psykiatriska diagnoser en viss ärftlighet för tvångssyndrom. Det är dock viktigt att komma ihåg att många andra faktorer spelar också roll för att utveckla syndromet, så som miljö och uppväxtfaktorer.


Behandling av tvångstankar och tvångshandlingar vid tvångssyndrom

Behandling av tvångstankar kan hjälpa till att minska symptomen och få dom under kontroll så att de inte styr den drabbades dagliga liv. Beroende på svårighetsgrad kan vissa människor behöva långvarig eller mer intensiv behandling. De huvudsakliga och mest effektiva behandlingarna är psykoterapi (kognitiv beteendeterapi) och/eller medicinering, och dessa kan kombineras.


Vid behandling av ångestsyndrom med psykoterapi finns det flera olika behandlingar som kan vara hjälpsamma. En av de vanligaste psykoterapeutiska insatserna, både vid tvångstankar och tvångshandlingar, är KBT med responsprevention. En sådan behandling fokuserar på att låta bli att utföra ritualerna, och att i små steg lära sig att hantera obehaget som uppstår. Det finns numera också internetbaserade behandlingar som erbjuds av vissa landsting, som visat goda resultat. Om du eller någon i din närhet lider av tvångstankar och söker behandling kan du vända dig till våra legitimerade psykologer här:

Mer om tvångshandlingar

Tvångshandlingar är handlingar som man känner sig tvingad att utföra, i de flesta fall för att undvika ångest och oro. Det kan exempelvis handla om att alltid kolla att spisen är avstängd flera gånger innan man lämnar rummet, att tvätta händerna länge och ofta eller att repetera fraser eller ord. Det kan också handla om att tänka vissa tankar regelbundet. Om man inte kan utföra ritualerna som man brukar upplever man ofta en stark ångest eller oro.


Mer om tvångstankar

Tvångstankar är påträngande, oönskade och störande tankar som inte sällan påverkar den drabbades förmåga att leva ett normalfungerande liv, då de är mycket svåra att ignorera. För den drabbade orsakar tvångstankarna mycket obehag och medför ofta känslor av ångest, avsky eller rädsla. Dessa känslor kan bli så överväldigande att den driver den drabbade att utföra tvångshandlingar för att minimera risken för skada och lindra ångest.


Vanligaste tvångstankarna

Tvångstankar är repetitiva och produceras ofrivilligt och ska inte förväxlas med fantasier eller impulser som kommer att utageras eller förverkligas. De involverar oftast ett fruktat utfall, exempelvis att vara ansvarig för att ha skadat sig själv eller någon annan eller att orsaka en katastrof, såsom en brand. Några av de vanligaste tvångstankarna är:


 • Oro för bakterier eller sjukdomar
 • Oro att orsaka fysisk eller sexuell skada på sig själv eller andra
 • Oönskade och obehagliga tankar och känslor om sexualitet eller rädslan för att agera felaktigt mot barn
 • Oro för att något hemskt kommer att hända
 • Oönskade och påträngande tankar om våld 


Många människor har oönskade tankar som liknar de hos en person drabbad av tvångstankar – huvudskillnaden är att personer med tvångstankar har intensivare, mer frekventa och okontrollerbara tankar. En enstaka störande eller hemsk tanke är normalt för varje individ, vilket visar att det inte är själva tankarna som är problemet, utan hur personer med tvångssyndrom tolkar och hanterar dessa tankar. 


Tvångstankarnas svårighetsgrad varierar från person till person. För en del är de så svåra och ihållande att de kan påverka vissa eller alla delar av livet: utbildning, arbete, karriärsutveckling, sociala relationer och livskvalitet. De kan även leda till substansmissbruk/självmedicinering och självskadebeteende. Andra kan leva till synes normala och välfungerande liv, men där tvångstankarna ändå orsakar stort lidande och obehag i det tysta. 


Tvångstankar självhjälp

Som med de flesta former av psykisk sjukdom finns det inget absolut botemedel mot tvångstankar. Medicinering kan minska eller till och med eliminera symptomen men vid avslutad medicinering är det troligt att symptomen återvänder. På liknande sätt kan psykoterapi vara mycket effektivt, men om den drabbade slutar använda de tekniker som lärts ut eller hamnar i en dålig period kan tvångstankarna dyka upp på nytt. Tvångstankar kan därför ses som ett mer eller mindre ihållande inslag i livet för någon med tvångssyndrom, som dock kan variera kraftigt i både intensitet och frekvens. En stor majoritet av de som lever med tvångssyndrom kan därmed ha långa perioder där de är i det närmaste symptomfria.


Att bli expert på sitt eget tillstånd är därför ett viktigt första steg – på så vis kan man lära sig att identifiera de ”triggers” som förvärrar symptomen samt upptäcka vilka strategier som minskar det egna lidandet. Det finns ett antal användbara strategier att använda sig av för att hantera tvångstankar:

 • Stress utlöser ofta tvångstankar och kan förvärra symptomen för den som lider av tvångssyndrom. Goda vanor gällande sömn, kost och fysisk aktivitet är därför viktigt för att hålla nere stressnivåerna.
 • Liksom med stress går tvångstankar och överdriven oro hand i hand. Att lära sig tekniker för att hantera oro, som att analysera hur sannolikt det är att det man oroar sig för faktiskt ska inträffa och hur man i så fall ska hantera det, är en värdefull självhjälpsstrategi.
 • Med tanke på att stress och oro är så viktiga utlösare för tvångstankar är avslappningstekniker, såsom djupandning och meditation, värdefullt att lära sig som självhjälpsverktyg.
 • För en person med tvångstankar kan det vara svårt eller stigmatiserande att prata med en utomstående om sina problem. Att gå med i en stödgrupp eller delta i gruppterapi kan vara ett sätt att få det sociala stöd man behöver. Människor med tvångstankar förstår oftast varandra och de utmaningar sjukdomen innebär på ett sätt som andra kan ha svårt att leva sig in i.