Sociopat - Bakgrund och karaktärsdrag

Termerna sociopat och psykopat används idag sällan inom psykiatrin. Under 1800-talets början kallades dessa sjukdomar för moraliskt vansinne (moral insanity). Senare, i början av 1900-talet, myntades istället begreppen “sociopat” och “psykopat”.

Termerna sociopat och psykopat används idag sällan inom psykiatrin. Under 1800-talets början kallades dessa sjukdomar för moraliskt vansinne (moral insanity). Senare, i början av 1900-talet, myntades istället begreppen “sociopat” och “psykopat”. Numera använder psykiatrin istället begreppet “antisocial personlighetsstörning” för att beskriva personlighetsstörningar av denna typ. Denna störning karaktäriseras av bristande hänsyn till de moraliska eller rättsliga normerna i den lokala kulturen.

I vanligt tal används orden psykopat och sociopat ofta omväxlande för att beskriva en person med våldsamt beteende som saknar hänsyn till andras känslor eller intressen, och som inte heller känner ånger eller skuld för sina handlingar. Antisocial personlighetsstörning är vanligare bland män än bland kvinnor. Man tror att ungefär 3 % av den manliga befolkningen och mindre än 1% av kvinnor kan kategoriseras med personlighetssyndromet.

Själva begreppet sociopat myntades på 1930-talet av den amerikanska psykologen George Everett Partridge. Under denna tid utvecklades en syn inom psykologin där större vikt lades vid miljön. Termen sociopat kan sägas betyda att individen blivit “förstörd av samhället” där psykopati snarare syftar till att individen “förstör för samhället”. Man har alltså länge använt begreppet sociopat som ett av samhället skapat tillstånd, till skillnad mot psykopat som fått beteckna det ärftliga och permanenta.

Även om både biologiska och miljömässiga faktorer spelar roll i utvecklingen av psykopati och sociopati, är forskningen överens om att psykopati huvudsakligen är ett genetiskt eller ärftligt tillstånd, relaterat till underutveckling av de delar av hjärnan som är ansvarig för emotionell reglering och impulskontroll. Man kan även tänka sig att det finns en viss miljömässig påverkan och att trauman och övergrepp kan bidra till ett fungerande som kan likställas med sociopati. Växer man upp i en miljö där det krävs att man bara tänker på sig själv och behöver agera empatilöst för att överleva är det kanske inte så konstigt om dessa drag förstärks. Det är inte ovanligt med samsjuklighet så som depression och ångestsyndrom. Det finns inga väl validerade sociopat test. Eftersom att diagnosen sällan används är det vanligare att man utgår från frågeställning om psykopati (antisocial personlighetsstörning) och gör test för detta. Ofta består dessa test av självskattning eller frågor relaterade till empati, normbrytande beteende och synen på andra människor. Ett vanligt använt test vid skattning av antisocial personlighetsstörning är Hare's psychopathy checklist.
Symptom på sociopati

Termerna finns representerade i DSM-V (standardverket inom psykologisk diagnostik), men de är inte exakt definierade. Som tidigare nämnts föredrar yrkesverksamma att förstå både psykopati och sociopati som typer av antisociala personlighetsstörningar, där varje personlighetsstörning kännetecknas av några egenskaper, men där många har gemensamma drag.

 Vanliga karaktärsdrag och kännetecken eller symtom för sociopater är:
  • Brott mot lagen
  • Ständig oärlighet för personlig vinning eller nöje
  • Impulsivitet och oförmåga att planera
  • Aggressivitet och fysiska övergrepp
  • Bristande empati
  • Överdriven självkänsla och arrogans


Sociopaten

Om man ändå ska definiera sociopaten och jämföra andra beteenden inom spektrumet av antisociala personlighetsstörningar kan man säga att drivkraften hos sociopater är att dominera andra. De vill dominera människor för att få saker från dem, deras ägodelar, pengar, partner eller rykte. De gillar också att dominera andra bara för känslan av det - känslan av makt och kontroll. I jämförelse med psykopater, och ibland i likhet med, är de impulsiva utan tydlig struktur i sitt beteende och drabbas ofta av raseri eller våldsamma utbrott. Deras brottsliga aktiviteter tenderar därför att vara impulsiva snarare än planerade. Sociopater har ofta en manipulativ personlighet och man skulle kunna kalla sociopati för en manipulativ personlighetsstörning.
Psykopaten och sociopaten

Bland personer med antisocial personlighetsstörning utmärks psykopaten av sin fullständiga oförmåga att bilda äkta känslomässiga anknytningar till andra. Trots detta kan många psykopater upprätthålla en högfungerande fasad, med arbete och familjeliv. Kriminella aktiviteter planeras noggrant för att undvika upptäckt. Dessa drag har gjort psykopaten till en klassisk figur inom film och böcker. Skillnaden mellan psykopat och sociopat är sällan tydligt definierad. Man kan säga att de två personlighetsstörningarna delar såpass många drag att det egentligen inte är meningsfullt att skilja dem åt.


Skillnader mot narcissism

Både psykopati och sociopati delar drag med narcissistisk personlighetsstörning. Precis som personer med antisocial personlighetsstörning tenderar narcissister att ha orealistiskt höga åsikter om sig själva, och i vissa fall en bristande empati. Liksom psykopater tenderar narcissister att bilda grunda relationer, att utnyttja och manipulera andra och vara ytligt charmiga.

Till skillnad från övriga personer med antisocial personlighetsstörning är narcissister i allmänhet inte impulsiva, aggressiva eller uppvisar bedrägligt beteende. Deras beteende styrs av ett enormt behov att få beundran av andra, vilket inte tenderar att vara drivkraften hos psykopater och sociopater. Traumatisk barndom eller kriminellt beteende är inte heller speciellt vanligt hos narcissister, även om det förekommer.


Hur vet man att man har stött på en sociopat?

Ofta kan känslorna vara ett varningstecken, trots att hjärnan tror på vad personen säger. Många sociopater lyckas gifta sig, starta företag och klättra till nya positioner trots att många runt omkring personen upplevt varningstecken på vägen. Det är också ofta vanligt att dom är charmanta och trevliga, men väldigt svåra att “lära känna på riktigt”.

Se upp för stora löften eller extremt positiva ord. Sociopater är snabba pratare. De använder ord utformade för att täcka deras beteende. En sociopat växlar mellan charm och hot för att få vad hen vill ha. De använder de ord som de tror kommer hjälpa dem att dominera situationen just nu. De har inga problem med att ljuga och har extremt svårt med att vara sanningsenliga och uppvisa ett konsekvent beteende. De accepterar inte skuld och skyller alltid ifrån sig, även när det gäller handlingar som helt uppenbart är deras verk.

Människor med antisociala personlighetsstörningar kan vara mycket duktiga och kreativa för att få dig att bortse från de varningssignaler du ser eller känner. Medvetenheten om dessa beteenden samt en hälsosam skeptisk inställning hjälper dig att skydda dig själv från dessa personer. Sociopatiska drag blir ofta tydligare med tiden, då man över tid blir uppmärksam på flera olika tecken och beteenden som tillsammans får varningsklockorna att ringa. Man behöver dock inte vara överdrivet orolig för att stöta på sociopater i det dagliga livet; som tidigare beskrivet är det ett ovanligt personlighetssyndrom, och personer med sociopati eller antisocial personlighetsstörning återfinns i högre utsträckning i kriminella eller på annat sätt marginaliserade miljöer.

Sociopater vill inte förändras och de är vanligen mycket ovilliga att genomgå terapi eftersom det inte gagnar dem själva. Det finns idag ingen behandlingsform som kan behandla sociopati eller andra antisociala personlighetsstörningar. Tvärtom finns viss forskning som pekar på att personer med antisociala drag utnyttjar terapin till att lära sig att bättre manipulera sin omgivning.