ACT - Acceptance and commitment therapy

ACT står för acceptance and commitment therapy. ACT är en vidareutveckling och modifiering av KBT, och delar således en hel del interventioner och tekniker med den skolan.

Dessa gemensamma interventioner kan innefatta exempelvis exponering för obehagliga situationer eller omstrukturering av tankar. ACT innehåller också en del existentiella inslag, och arbetet kretsar kring frågor rörande vad klienten tycker är viktigt i livet och behandlingen anpassas därefter.

Centralt för ACT är att man arbetar med att öka den psykologiska flexibiliteten (hur klienten betraktar sina tankar och känslor) och med att höja klientens livskvalitet. I terapin är målet sällan att ta bort negativa tankar och upplevelser, utan istället hjälpa klienten att acceptera och hantera dessa.

ACT är kortfattat en terapiform som arbetar med att acceptera det vi inte kan förändra, och agera på det vi kan förändra. ACT används ofta som en behandling med klienter som lever med psykisk eller fysisk långvarig smärta. Andra problemområden där ACT kan vara en lämplig intervention är exempelvis vid stark självkritik, skuld och skam och låg självkänsla. En Acceptance and commitment-terapi börjar ofta med terapeut och klient tillsammans undersöker vad klienten önskar med sitt liv, för att sedan arbeta terapeutiskt med det klienten värdesätter och i den riktning klienten önskar.

Inom ACT träffas klient och terapeut mellan 10–20 tillfällen. Träffarna är oftast en gång per vecka. En session är oftast runt 45 minuter lång. Terapeuten arbetar aktivt tillsammans med klienten under samtalen och det är också vanligt att terapeuten tillsammans med klienten sätter upp hemläxor som klienten genomför mellan sessionerna.
Letar du efter en terapeut som arbetar med ACT?
VISA ACT-Terapeuter