Existentiell terapi

Existentiell psykoterapi är en terapiform som grundar sig i existentialistisk filosofi. Den fokuserar ofta på mänskligt allmängiltiga koncept, såsom döden, frihet, ansvar och meningen med livet.

Istället för att se på exempelvis ångest och depression som psykisk ohälsa så anser man inom den existentiella åskådningen dessa tillstånd vara en naturlig del i människans utveckling och leverne. Man arbetar därför mycket med att utforska och möta de utmaningar varje människa under livet ställs inför.

Ofta fokuserar den existentiella terapin på något eller flera av följande livsområden; Liv och död, hälsa och sjukdom, relationer och ensamhet, och identitet och meningsskapande. Eftersom varje människas subjektiva upplevelse av dennes liv är unik så ligger sällan fokus på att hitta allmängiltiga lösningar, utan snarare på hur varje specifik klient kan hitta sin egen mening och sitt eget sätt att förhålla sig till sina personliga utmaningar och svårigheter.

I en existentiell psykoterapi ses klient och terapeut vanligtvis en gång i veckan. Sessionerna är ca 45 minuter långa. Antal sessioner varierar beroende på problematik.
Letar du efter en terapeut som arbetar med Existentiell terapi?
VISA TERAPEUTER