Jag har många års erfarenhet av psykodynamisk terapi och psykoanalys med vuxna och unga vuxna som privatpraktiserande terapeut och psykoanalytiker. Jag strävar mot ett öppet lyssnande och söker i den terapeutiska situationen skapa en möjlighet för dig att reflektera och förstå mer om dig själv. Genom att vara uppmärksam på känslor och stämningar söker jag hjälpa dig att sätta ord på svåra tillstånd och så lösa upp rädsla och ångest. En psykodynamisk process är ofta långsiktig där fokus under behandlingens gång kan skifta och fördjupas. Ibland kan en kortare kontakt vara givande.